Zoek
Over de Werkplaats Actueel Thema's Projecten Producten Kennisportal

Welkom bij Wmo-werkplaats Utrecht

De Wmo-werkplaats Utrecht richtte zich op de hele provincie Utrecht en is één van de dertien Wmo-werkplaatsen in Nederland op initiatief van het ministerie van VWS.
De Wmo-werkplaats Utrecht heeft als doel om kennis en ervaring te delen en te ontwikkelen in het kader van de Wmo aan de hand van onderzoek, praktijkontwikkeling en deskundigheidsbevordering bereikte eind 2015 het einde van de tweede fasetermijn, waarna een aantal van de activiteiten zullen worden doorgezet in een andere vorm. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie is coördinator van de werkplaats en werkte samen met een 50 tal gemeenten en instellingen in de regio, professionals, vrijwilligersorganisaties, cliënten belangen- en ondersteuningsorganisaties, landelijke kennisinstituten en het beroepsonderwijs.

Onderwijsproducten en modules

Één van de doelstellingen van de Wmo-werkplaatsen is het ontwikkelen en doorgeven van praktijkkennis. Dit  gebeurt door middel van publicaties, conferenties en het aanbieden van onderwijs- en lesmateriaal. Ook de Wmo-werkplaats Utrecht werkt aan onderwijsontwikkeling op basis van de kennis die verzameld wordt in de praktijkprojecten.

Vrijwillige ondersteuning aan Amersfoorters met een kwetsbaarheid

Een overzicht van vrijwillige initiatieven in Amersfoort gericht op mensen met een verstandelijke beperking, dementie, psychische kwetsbaarheid of niet-aangeboren hersenletsel. Dit document is tot stand gekomen binnen de WeP ontwikkelwerkplaats ingericht in het kader van het Wmo-werkplaats Utrecht project ‘Implementatie resultaten Wmo-werkplaats Utrecht’.

Bij professionals in de stad die deelnamen aan de ontwikkelwerkplaats bleek behoefte om alle vrijwillige initiatieven in Amersfoort gericht op de meer kwetsbare Amersfoortse burgers in kaart te brengen. Met kwetsbaar bedoelen we mensen die door dementie, niet aangeboren hersenletsel, een licht verstandelijke beperking of een psychiatrische achtergrond ondersteuning nodig hebben bij het deelnemen aan de (lokale) samenleving. Door de initiatieven te verzamelen kunnen verschillen, overeenkomsten, ontbrekend aanbod en mogelijkheden tot samenwerking en uitwisseling verhelderd worden.

Zoeken naar zorg

Binnen het project Samenspel Formele en Informele zorg is een instrument ontwikkeld voor professionele toeleiding naar passende zorg en ondersteuning. Het instrument wordt geintegreerd in een bijbehorende onderwijsmodule aangeboden. Voor meer informatie, zie flyer

Promotieonderzoek

 De inrichting van de lokale sociale sector is sterk aan het veranderen. Niet zelden komt de positie  van middenmanagers (of teamleiders) hierbij in het gedrang. Echter, onterecht, want zij blijken juist  een belangrijke rol te spelen in de innovatie van de sector. Lees De vooruitgeschoven  middenvelder van de hand van onderzoeker V. de Waal, die tevens deelneemt aan Wmo  werkplaats Utrecht. 
 

Stripcolleges Wmo

 Wmo gestript

Een reeks stripcolleges gebaseerd op de publicaties uit de landelijke reeks van de Wmo-werkplaatsen en het resultaat van een samenwerking tussen het lectoraat van Fontys hogeschool sociale studies en Martijn van Gemert, student van de Fontys hogeschool voor de kunsten.

Klik op de afbeelding om de stripcolleges via Youtube te bekijken.

Startconferentie Kennisplatform Utrecht Sociaal

 

KUS


Op vrijdagmiddag 15 januari 2016 vond de aftrap plaats van het nieuwe KENNISPLATFORM UTRECHT SOCIAAL (kUS).Het kUS is een initiatief vanuit de Gemeentes Utrecht, Amersfoort, Nieuwegein, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en Universiteit voor Humanistiek in samenwerking met ROC Midden-Nederland en instellingen voor zorg en welzijn.

 Lees verder >>

 

 

"Kwetsbare burgers zijn nog niet zo zelfredzaam"

Resultaten onderzoek transitie functie begeleiding naar de Wmo


Kwetsbare burgers die zorg en ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn nog niet zo zelfredzaam, zegt Els Overkamp, onderzoeker van Hogeschool Utrecht (HU). Terwijl zelfredzaamheid wel een belangrijk uitgangspunt is van de Wmo. “Bij de ondersteuning wordt niet altijd het netwerk van de cliënt betrokken. De klantgerichte hulpverleners hebben vaak de neiging om het probleem van cliënten uit handen te nemen, in plaats dat ze hen stimuleren zelf tot een oplossing te komen. Zo werken ze al heel lang.”

Lees het interview met projectleider Els Overkamp

Download de de onderzoeksrapportage 'Voorbij de transitie'

 

Wmo conferentie: 'transformeren doe je met elkaar'

Op 16 oktober 2015 vond de jaarlijkse conferentie van de Wmo-werkplaatsen plaats, met als thema 'Transformeren doe je met elkaar'. Mede dankzij goede opkomst en actieve bijdragen van Kim Putters, Raf Jansen, Theo Roes en vele workshopsleiders een geslaagde dag! Lees het conferentie bulletin >>

Projecten en activiteiten Wmo-werkplaats Utrecht

De thema’s waar de activiteiten van de Wmo-werkplaats Utrecht zich op richten zijn:

  1. Transitie en transformatie: de gevolgen van de Wmo voor gebruikers, formele (professionele) en informele (vrijwillige) inzet, en gemeentes.
  2. Ontwikkeling van nieuwe lokale infrastructuren voor maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie: integraal wijk/dorpsgericht werken.
  3. Ontwikkeling van sociale steunsystemen: nieuwe werkwijzen voor professionals om vrijwilligers, mantelzorgers en netwerken te ondersteunen.

Deze thema's worden in onderstaande praktijkprojecten verder uitgewerkt en onderzocht.

Lees meer over de Wmo-werkplaats Utrecht op de pagina 'Wat is Wmo-werkplaats? of klik op een van de bovenstaande links waarmee u direct naar de projectpagina gaat.

Handreiking 'Bouwstenen voor de ontwikkeling van sociale wijkteams'

Als onderdeel van het project ‘innovaties in wijkgericht werken’ is het instrument ‘Bouwstenen voor de ontwikkeling van Sociale (wijk)teams’ ontwikkeld. Dit is tot stand gekomen op basis van onderzoek naar de ontwikkeling van wijkteams en een expertmeeting met vertegenwoordigers uit gemeenten en praktijkinstellingen. Het instrument vormt een handreiking voor de inrichting van een (wijk)team. Door zes stappen te doorlopen is het mogelijk de ontwikkeling van sociale wijkteams te structureren. Elke stap (of bouwsteen) bestaat uit een aantal kernvragen en keuzemogelijkheden met betrekking tot de opgave, inrichting, vormgeving, aansturing, competenties en werkprincipes van een sociaal (wijk)team. Op basis daarvan kunnen beslissingen genomen worden voor het ontwerp van het team. Het instrument biedt aanknopingspunten voor professionals, leidinggevenden en vertegenwoordigers van gemeenten om een gezamenlijk denk- en werkkader te ontwikkelen.

Meer weten over de andere zes werkplaatsen? Klik op de afbeelding voor de landelijke website. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen van de landelijke Wmo-werkplaatsen? Meld u dan hier aan.
Lees ook de nieuwe folder van de Wmo Werkplaats Utrecht.

Deel 6 in de reeks van de landelijke Wmo-werkplaatsen

oureachend werkt!

Supportgericht werken in de Wmo

Deel vier van de landelijke publicatiereeks Wmo-werkplaatsenDeel vier van de landelijke publicatiereeks Wmo-werkplaatsen onder redactie van Wmowerkplaats Utrecht is te bestellen bij Movisie. Bent u benieuwd naar de inhoud van deze publicatie klik dan op de afbeelding voor de beschrijving. Op basis van de publicatie is er tevens een stripcollege gemaakt. Stripcollege 'Supportgericht werken'